Home

Deze website is in ontwikkeling, onder meer in reactie op recente wijzigingen in ANBI – regelgeving die publicatie van bepaalde zaken eist. Deze site voldoet aan die regels, maar dient tevens in toenemende mate om bezittingen van de stichting en uit het netwerk van de stichting, toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Beeldmateriaal op deze site kan zonder schriftelijke toestemming van de stichting niet gereproduceerd worden. Verzoeken kunnen gericht worden aan portretvanenkhuizen@outlook.com

De stichting Portret van Enkhuizen, opgericht in 1966, heet statutair: stichting verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh. Ze heeft tot doel het bezit van de stichting bijeen en in goede staat te houden. De collectie wordt voor het publiek toegankelijk gemaakt door publicatie-rechten van beeldmateriaal te gunnen aan hen die daartoe een redelijk verzoek indienen. Een flink deel van de verzameling wordt in bruikleen gegeven aan musea en de gemeente Enkhuizen.

De collectie is oorspronkelijk bijeengebracht door Mr Johan de Vries van Doesburgh. Zijn passie voor alles wat met Enkhuizen te maken had heeft geleid tot een brede collectie van schilderijen, meubels, voorwerpen en documenten. De stichting portret van Enkhuizen beheert met name de portretten die deel uit maakten van die collectie en een aantal portretten van de verzamelaar en zijn directe familie.

 

de stichtingsacte:

De doelstelling van de stichting is sinds haar oprichting in 1966 niet wezenlijk veranderd. De invulling ervan is natuurlijk wel geëvolueerd en ging het aanvankelijk alleen om schilderijen die door vererving bij de oprichters terecht waren gekomen, gaat het tegenwoordig meer om de oorspronkelijke collectie van Mr Johan de Vries van Doesburgh (1863 – 1951). In recente jaren heeft de stichting een aantal schilderijen uit nalatenschappen in de bredere familie verworven die tot die oorspronkelijke collectie gehoord hebben.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 31 juli 1970, waarbij bepaald werd dat geen wijziging mogelijk is in de volgende doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het verwerven, bewaren en instandhouden van voorwerpen en zaken, welke betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Enkhuizen, van het geslacht Semeijns en van personen , die op enigerlei wijze aan dat geslacht vermaagschapt zijn (geweest). De stichting heeft verder ten doel het uiteenvallen van de verzameling van genoemde zaken door vererving te voorkomen.
Mede tot het doel van de stichting behoort algemene bekendheid aan haar verzameling te geven, waaronder begrepen het houden van voor het publiek toegankelijke tentoonstellingen, het verlenen van medewerking daaraan en het daartoe in bruikleen geven van voorwerpen en zaken behorende tot haar verzameling.