de Verzamelaar

Mr Johan de Vries van Doesburgh (1863 – 1951) was net als zijn vader een verwoed verzamelaar van alles wat met de stad Enkhuizen te maken had. Zijn belangstelling kwam waarschijnlijk oorspronkelijk voort uit de behoefte zijn eigen afstamming te illustreren

en versieren met tastbare ‘bewijzen’ van een voorname afkomst. Hoe het ook zij, de verzameling die eruit voortkwam is het bewaren zeker waard. Zijn verzameling is vóór een deel ervan in deze stichting werd ondergebracht, door vererving verdeeld geraakt en het is een betrekkelijk recent acquisite-thema om zaken die ooit tot de verzameling behoorden, weer terug te brengen.  In recente jaren heeft de stichting een aantal schilderijen uit nalatenschappen in de bredere familie verworven die tot die oorspronkelijke collectie behoord hebben.
Een ander deel van zijn collectie, met name zijn archieven, zijn in bewaring gegeven aan het Noord-Hollands Archief en zodoende toegankelijk voor het publiek.

Op zijn verzamelwoede bestaan verschillende visies. In de familie stond hij bekend als een gedreven man die niet door iedereen als beminnelijk werd gezien (in tegenstelling tot zijn echtgenote) en ook buiten de familie werd zijn optreden niet altijd gewaardeerd.